Valtherweg 23, 7873AA Odoorn
+31 591 513700
kantoor@dekensadvocaten.nl

Privacy verklaring

Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. verwerkt. In deze verklaring leest u hier meer over.

Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. zal in deze verklaring verder worden aangeduid als “we” of “ons kantoor”.

Mogen we persoonsgegevens verwerken?

We verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van een overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n);

– gerechtvaardigd belang.

We kunnen uitleggen waarom we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. Als u benodigde persoonsgegevens niet verstrekt, zullen wij uw opdracht niet kunnen uitvoeren.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. We werken de hieronder genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

– het innen van declaraties;

– advisering, bemiddeling en verwijzing;

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

– marketing en communicatie activiteiten;

– werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken de navolgende soorten persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening of die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt:

– NAW-gegevens;

– geboortedatum;

– burgerservicenummer;

– telefoonnummer;

– e-mailadressen;

– bankgegevens;

– huwelijkse staat;

– strafrechtelijke documentatie.

Welke gegevens we precies verwerken, hangt af van de opdracht die aan ons kantoor is verstrekt.

Hoe komen we aan deze persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens verkrijgen we rechtstreeks van onze opdrachtgever, bijvoorbeeld uit de documenten die de opdrachtgever ons kantoor overhandigt. Sommige persoonsgegevens verkrijgen we via derden, bijvoorbeeld van de Raad voor Rechtsbijstand, De Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming of wederpartijen.

Voor al uw persoonsgegevens gelden onderstaande rechten, ongeacht de herkomst van de gegevens.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door u verstrekte opdracht. Zo kunnen we contact met u onderhouden, eventueel gefinancierde rechtsbijstand aanvragen, u voorzien van juridisch advies of u bijstaan in (gerechtelijke) procedures.

Als u geen opdrachtgever bent, dan gebruiken we uw persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang van onze opdrachtgever in het kader van een rechtsvordering of een gerechtelijke procedure.

We hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval we gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen we in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over adequate beveiligingsmaatregelen. Alle persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt en beveiligd (versleuteld) bewaard in onze digitale administratie.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Wat zijn uw rechten?

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u verschillende privacyrechten. Onder deze rechten worden begrepen:

– recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);

– recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);

– recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

– recht van verzet;

– recht op dataportabiliteit;

– recht op vergetelheid;

– recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

– recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u via onderstaande contactgegevens schriftelijk (per e-mail of per brief) aan ons kantoor doen. Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. We nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U ontvang binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons kantoor.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Recht van bezwaar

Als u het niet (langer) eens bent met de verwerking van persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, dan kunt u uw toestemming intrekken. Als u het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens die we zonder uw toestemming verwerken (maar op grond van een gerechtvaardigd belang), dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We stoppen dan met het gebruik van deze gegevens en verwijderen deze, tenzij er goede redenen zijn om de gegevens te blijven gebruiken. Zolang dit niet duidelijk is, doen we niets met uw gegevens. Als we gegevens verwijderen, geven we dit door aan degenen met wie we de gegevens delen. Hoe u een klacht kunt indienen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Gearchiveerde gegevens bewaren we vijf jaren. De door u op eigen initiatief verstrekte gegevens die buiten een overeenkomst van opdracht zijn verstrekt, worden eveneens vijf jaar bewaard. Sommige administratieve of fiscale gegevens moeten we zeven jaren bewaren. Als sprake is van een geschil of rechtsvordering, dan kunnen we gegevens tot twintig jaren bewaren.

Website en social media

We houden gebruiksgegevens bij van onze website (www.dekensadvocaten.nl) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons kantoor verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van ons kantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ´cookies´. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) kunt u meer informatie vinden over cookies.

Om informatie over het bezoek aan onze website te krijgen, maken we gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

We delen geen informatie met Google voor aanvullende diensten, en het IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven aan Google. We ontvangen alleen algemene, anonieme bezoekersstatistieken en -gedrag. Google kan informatie delen met derden indien Google daartoe wettelijk is verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van ons kantoor (www.dekensadvocaten.nl) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor omschreven. Ons kantoor heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden het recht voor de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.dekensadvocaten.nl).

Vragen en contact

Voor vragen over dit privacy statement of over uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens:

Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s.

t.a.v. de heer mr. J. Dekens

Valtherweg 23

7873 AA Odoorn

tel. 0591-513700

kantoor@dekens.nu

www.dekensadvocaten.nl

KvK-nr. 01 156 426

Dit privacy statement is op 1 januari 2019 vastgesteld.