Valtherweg 23, 7873AA Odoorn
+31 591 513700
kantoor@dekensadvocaten.nl

Kosten

Kosten

Aan het werk van een advocaat zijn kosten verbonden. Het eerste kwartier van het eerste gesprek is altijd kosteloos. Tijdens het eerste gesprek worden de mogelijkheden bekeken en de kosten besproken.

Uurtarief

Wij werken met een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van het financiële belang en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief wordt bij het intakegesprek vastgesteld. Tevens zullen wij u naast het uurtarief kantoorkosten ad 8% (van het honorarium) voor onder andere telefoon-, kopieer- en portokosten in rekening brengen. Over het honorarium en de hiervoor genoemde kosten wordt u 21% BTW berekend. Voor zover mogelijk wordt getracht om u op voorhand een schatting te geven van de totale kosten.

Verder zullen de kosten die door ons worden gemaakt in het kader van uw zaak aan u worden doorberekend. U kunt hierbij denken aan het griffierecht dat voor de procedure bij de gerechtelijke instantie (griffierecht) in rekening wordt gebracht, kosten voor het inschakelen van deurwaarders en kosten voor het opvragen van bepaalde akten (zoals huwelijksakten, geboorteakten en uittreksels uit de Basisregistratie Personen).

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, staat in uw polis (de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij) voor welke juridische zaken de verzekering geldt. Veel verzekeraars hebben zelf juristen in dienst en willen u overtuigen dat zij uw belangen goed kunnen behartigen. U hoeft daar echter (meestal) geen genoegen mee te nemen. In een Europese richtlijn is al bepaald dat er vrije advocaatkeuze moet zijn voor alle zaken waar het gaat om gerechtelijke procedures. Deze richtlijn is in door de Nederlandse wetgever vastgelegd in artikel 4:67 Wet financieel toezicht. Inmiddels is door het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad ook bepaald dat deze vrije advocaatkeuze in beginsel dient te gelden in alle gerechtelijke en juridische procedures. Echter let op: als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandsverzekering, dan zult u vooraf toestemming moeten hebben van de verzekeringsmaatschappij om een advocaat in te schakelen. Indien u geen toestemming vraagt bij uw rechtsbijstandverzekering, dan kan het zijn dat de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening komen. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk uw rechtsbijstandverzekeraar op de hoogte te stellen van een juridisch geschil, zodat u tijdig weet of uw zaak valt onder uw rechtsbijstandverzekering en de verzekeraar de kosten van de rechtsbijstand zal vergoeden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Bij ons kantoor is het gebruikelijk dat bij het intakegesprek (en gedurende de zaak) zal worden bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (de zogeheten advocaat van onvermogen/op toevoeging procederen).

Indien u van mening bent dat u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zullen wij voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand (verder: de Raad) om voor uw geschil/rechtsprobleem een zogenaamde toevoeging te verlenen. De Raad dient vervolgens te beoordelen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Bij deze beoordeling wordt gekeken naar uw fiscale inkomen (en dat van uw partner) en uw vermogen. De Raad zal deze gegevens opvragen bij de Belastingdienst. Als peiljaar voor deze beoordeling wordt het belastingjaar gehanteerd dat twee jaar vóór de aanvraag ligt. (zie voor meer informatie: www.rvr.org)

Indien uw verzamelinkomen en vermogen beneden de daarvoor vastgestelde grenzen liggen, zal de Raad ook inhoudelijk beoordelen of uw geschil/rechtsprobleem in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien de Raad uw aanvraag positief beoordeelt, zal de Raad aan u een toevoeging verstrekken waarbij aan u een eigen bijdrage wordt opgelegd die u dan aan ons kantoor dient te betalen. De Raad hanteert voor het opleggen van de eigen bijdragen de inkomens- en vermogensgrenzen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De huidige inkomens- en vermogensgrenzen, alsmede de hoogte van de eigen bijdragen, zijn te vinden op deze website.

Bijkomende kosten: Verder zullen de kosten die door ons worden gemaakt in het kader van uw zaak aan u worden doorberekend. U kunt hierbij denken aan het griffierecht dat voor de procedure bij de gerechtelijke instantie (griffierecht) in rekening wordt gebracht, kosten voor het inschakelen van deurwaarders en kosten voor het opvragen van bepaalde akten (zoals huwelijksakten, geboorteakten en uittreksels uit de Basisregistratie Personen).

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat een eventuele proceskostenveroordeling die aan u wordt opgelegd, voor uw eigen rekening en risico komt.

Bijzondere bijstand: Indien u een Participatiewet-uitkering ontvangt of u een inkomen gelijk aan de bijstandsnorm ontvangt, kan u wellicht bijzondere bijstand aanvragen voor de door de Raad voor Rechtsbijstand aan u opgelegde eigen bijdrage bij de Sociale Dienst van de gemeente waar u woonachtig bent. Indien deze bijzondere bijstand aan u wordt toegekend, betekent dit dat de gemeente deze kosten voor u voldoet. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand is ter beoordeling van uw gemeente. Wij adviseren u voor meer informatie over bijzondere bijstand contact op te nemen met uw gemeente. Er kunnen geen enkele rechten ontleend worden aan de hiervoor gedane uitlatingen.

Afwijzing toevoegingsaanvraag: Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand doordat uw besteedbaar inkomen de vastgestelde inkomensgrens van de Raad voor Rechtsbijstand overschrijdt, doordat uw vermogen de vastgestelde grens van de Raad overschrijdt en/of de Raad de aanvraag inhoudelijk afwijst, dan zullen wij genoodzaakt zijn het bij ons geldende uurtarief bij u in rekening te brengen. Dit uurtarief wordt bij het intakegesprek vastgesteld. Tevens zullen wij u naast het uurtarief kantoorkosten ad 8% (van het honorarium) in rekening brengen voor onder andere telefoon-, kopieer- en portokosten. Over het honorarium en de hiervoor genoemde kosten wordt u 21% BTW berekend.

Resultaatsbeoordeling: Het is ook mogelijk dat de Raad aan u een toevoeging heeft verstrekt, maar dat de Raad deze na afloop van de zaak intrekt omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan 50% van het voor u geldende heffingsvrij vermogen (heffingsvrij vermogen). In dat geval zullen wij genoodzaakt zijn het bij ons geldende uurtarief bij u in rekening te brengen. Dit uurtarief wordt bij het intakegesprek vastgesteld. Tevens zullen wij u naast het uurtarief kantoorkosten ad 8% (van het honorarium) in rekening brengen voor onder andere telefoon-, kopieer- en portokosten. Over het honorarium en de hiervoor genoemde kosten wordt u 21% BTW berekend. Het door u betaalde bedrag ter zake de eerder opgelegde eigen bijdrage wordt uiteraard op de declaratie in mindering gebracht.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande uitleg of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.