Valtherweg 23, 7873AA Odoorn
+31 591 513700
kantoor@dekensadvocaten.nl

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. is een eenmanszaak.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toe­passing op iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. (hierna: ‘opdrachtnemer’) en zijn opdrachtgever(s), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.
1.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de opdracht te wijzigen.
1.4 Een wijziging zal aan de opdrachtgever worden medegedeeld waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de overeenkomst van toepassing zijn.

2. Opdracht

2.1 Opdrachtgever sluit met de individuele advocaat van opdrachtnemer een overeen­komst van opdracht ex artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.
2.2. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.
2.3 Tussen opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot opdracht­nemer, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand.
2.4 De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgeslo­ten.
2.5 Op opdrachtnemer rust een inspanningsver­plichting, in dier voege dat opdrachtnemer zich inspant om het gewenste resultaat ten behoeve van opdrachtgever te realiseren.
2.6 Opdrachtnemer heeft – indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit noodzakelijk maakt – het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.7 De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond. Voor partijen bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat dit uitsluitend schriftelijk geschiedt en onder opgaaf van redenen. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt geen einde aan de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
2.8 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaam­heden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Financieel

3.1 Het uurtarief van opdrachtnemer wordt voor­afgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht medegedeeld en overeengeko­men. De hoogte van het uurtarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering, hetgeen schriftelijk aan opdrachtgever wordt bevestigd.
3.2 Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelas­ting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met de besteedde tijd (tijdseenheden worden berekend in eenheden van 6 minuten).
3.4 Het overeengekomen uurtarief kan afhankelijk van het geldelijk belang van de zaak, dan wel de vereiste specialiteit van een van de advocaten van opdrachtnemer, worden bijgesteld.
3.5 De door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen (separaat) in rekening worden gebracht. Verschotten zien o.a. op griffierecht, deurwaar­derskosten, kosten van uittreksels, kosten van ingeschakelde derden, etc. Tevens bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 8% van het berekende honorarium (excl. BTW). De kantoorkosten zien onder meer op porti, telefoon-, fax-, en kopieerkosten.
3.6 Voor opdrachtgevers (particulieren) met een lager inkomen bestaat de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand conform de Wet op de Rechtsbijstand. In zaken die worden behan­deld op basis van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de af­gegeven toevoe­gingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen, alsmede voor eventuele bijkomende kosten, waaronder griffierecht en kosten van uittreksels, etc.

4. Betaling

4.1 Opdrachtgever is gehouden het gefactureer­de honorarium en de gespecificeerde verschotten binnen de gestelde betalingstermijn van 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te betalen, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is. Indien opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt dan is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim, alsmede buitengerechtelijke incassokosten. In het geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten.
4.2 Betaling dient giraal te geschieden op het op de factuur vermelde rekeningnummer van de opdrachtnemer.

5. Voorschotregeling

5.1 Opdrachtnemer kan van opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen, dan wel voort te zetten. Betaalde voorschotten worden aan het einde van de opdracht verrekend.

6. Derdenrekening

6.1 Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de rekening van de stichting derdengelden van de opdrachtnemer ten name van de Stichting Beheer Derdengelden mr. J. Dekens.
6.2 De op de hiervoor genoemde derdengelden-rekening ontvangen gelden worden per om­gaande aan opdrachtgever uitbetaald, al dan niet (na verkregen toestemming van de op­drachtgever) onder verrekening van openstaan­de facturen.
6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de bank waar deze gelden zijn gestort.

7. Beroepsaansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer heeft een beroepsaan­sprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, dan wel de van de individuele advocaat, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het be­treffende geval door de beroepsaansprakelijk­heidsverzekering wordt uitbetaald.
7.3 Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de in dit artikel genoemde (rechts)personen beperkt tot een bedrag ter grootte van het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, met een maximum van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro).
7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of (beroeps)fouten door de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde ingeschakelde derden.

8. Archivering

8.1 Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zal het betreffende dossier tot 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard.
8.2 Originele stukken zullen na het einde van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtgever worden verstrekt, voor zover dat verzoek binnen voornoemde bewaartermijn is gedaan.

9. Kantoorklachtenregeling en vervalbeding

9.1 Opdrachtnemer kent een interne kantoor­klachtenregeling. Bij een klacht over de uitvoe­ring van de overeengekomen werkzaamheden zal opdrachtgever conform de betreffende regeling de klachtenfunctionaris benaderen. De regeling wordt op verzoek van de opdrachtgever in een voorkomend geval verstrekt.
9.2 Een klacht die na behandeling niet is opgelost kan door opdrachtgever worden voorgelegd aan de civiele rechter.
9.3 Alle aanspraken tot schadevergoeding van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij opdrachtnemer binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op iedere overeenkomst tussen opdracht­nemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kennis te nemen.
10.3 Alleen de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn de opdrachtgever vóór de aanvang van de opdracht verstrekt.